DUURZAAMHEIDSRECHT

Behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

Milieurecht

Strategische kerntaken

Klimaatrechtspraak

Zaken, geschillen

Financiering

De SDE++ subsidie

Sustainability Law Image
Duurzaamheidsrecht,
het wettelijk kader voor een duurzame samenleving

Inleiding

Gelet op deze definitie, die in VN-rapport Our Common Future werd gehanteerd, kan duurzaamheid worden beschouwd als een idee verbonden aan het gebruik, behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van toekomstige generaties. Sinds de dringende oproep in dit VN-rapport om mondiaal hard te gaan werken aan een duurzame ontwikkeling om de aarde leefbaar te houden, groeide de consensus over duurzame ontwikkeling in internationaal verband. Vervolgens deed het begrip duurzame ontwikkeling met legal principles for sustainable development ook zijn intrede in internationale verklaringen, waaronder de VN-Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling. Met de ondertekening van deze verklaring door vertegenwoordigers van 179 staten groeide duurzame ontwikkeling uit tot een internationaal rechtsbeginsel. Sindsdien kwamen er vele ontwikkelingen op gang, zowel bij bedrijven als bij burgers, vooral lokale gemeenschappen, in de richting van een meer duurzame samenleving. Zodoende is duurzaamheid meer geworden dan alleen een idee: het is ook een perspectief waarbinnen naar oplossingen kan worden gezocht.

In de komende decennia moet de maatschappij meer dan ooit een transitie maken naar een koolstofarme, circulaire economie met duurzaam waterbeheer en behoud en verbetering van de biodiversiteit. In dit transitieproces speelt het recht een belangrijke rol. Immers, de VN-afspraken kregen in artikel 11 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) ook juridische kaders teneinde de afgesproken doelstellingen daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Volgens dit artikel moeten de eisen inzake milieubescherming worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Op het nationaal niveau koppelde de Nederlandse overheid na de VN-Verklaring van Rio de Janeiro het thema duurzame ontwikkeling aan het thema milieu. Overeenkomstig artikel 4.3 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) stelt de regering dan ook elke vier jaar een nationaal milieubeleidsplan vast, dat volgens lid 2 van hetzelfde artikel ‘is gericht op een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’.

01

Omgevingsrecht

Vanaf 2021 speelt ook het Nederlandse omgevingsrecht in het kader van duurzaamheid een belangrijke rol. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de Omgevingswet (Ow).

project-6
02

Emissierechten

Veel grote fabrieken en energiebedrijven stoten veel broeikasgassen, zoals CO2, uit. Echter, de emissietransitie, oftewel de overstap naar het produceren zonder...

project-6
03

Consumentenrecht

In de huidige samenleving worden veel goederen gekocht door consumenten, hetgeen gepaard gaat met een significante toename in consumentenafval...

project-6
04

Financiering

Dit najaar is de eerste SDE++ (Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie) subsidieregeling gestart. Dit is een verruiming van de oude SDE+ subsidie, die slechts betrekking had op het opwekken...

project-6
05

Handelsrecht

Duurzaamheidsclausules in commerciële contracten. Het behalen van de doelen in het Akkoord van Parijs vraagt om ingrijpende handelingen in het economisch verkeer...

pheader-project

Op zoek naar een advocatenkantoor?

Benieuwd naar wat onze advocaten voor u in het kader van duurzaamheidsrecht kunnen betekenen? Neem dan contact op met Law & More. Ons kantoor biedt een hoog serviceniveau voor iedere cliënt: zowel particulieren als bedrijven of instellingen. De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van duurzaamheidsrecht en staan met snel en persoonlijk advies voor u klaar.

Duurzaamheidsrecht