Taxonomieverordening

De Taxonomieverordening

De markt voor groene financiële producten heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Lange tijd was het echter onzeker of deze producten licht-, donkergroen of zelfs in feite grijs waren. De omvangrijke Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) die in juli 2020 in werking is getreden tracht de transparantie binnen deze markt te vergroten door […]

Openbaarmaking van MVO informatie

Openbaarmaking van MVO informatie: een uitbreiding van de Richtlijn met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Eind april van dit jaar maakte de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’) haar voornemen bekend om de Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie (de Non-financial Reporting Directive, hierna: ‘NFRD’) uit te breiden. In de toekomst dient ook rekening te worden gehouden met de bekendmaking omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: ‘MVO’). Dit voornemen vloeit […]

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Een analyse van Milieudefensie/Royal Dutch Shell Kort geleden verklaarde de Rechtbank Den Haag Milieudefensie in het gelijk: Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’) schoot tekort in haar beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en werd opgelegd om aan het eind van het jaar 2030 een reductie van 45% te bewerkstelligen binnen de Shell groep (hierna: ‘Shell’). […]

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving en klimaatrechtspraak

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (of in het Nederlands de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering), hierna ‘IPCC’,  is een bekende organisatie die op basis van de status quo van wetenschappelijk onderzoek de risico’s van klimaatverandering evalueert. Het IPCC werd in 1988 opgericht door het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO). De rapporten die […]

Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Waar dienen het bestuur  en de raad van commissarissen (hierna: ‘RvC’) van de vennootschap zich naar te richten? De tekst van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) geeft in artt. 2:129/239 lid 5 BW voor het bestuur en artt. 2:140/250 lid 2 BW een beperkte uitleg van de richtsnoer: het belang van de vennootschap en de […]

çB Corp

De B Corp

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de wereldwijde emissies. Daarom is het erg belangrijk dat bedrijven zoveel mogelijk doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Een startpunt hierbij kan het stellen (of herzien) van de maatschappelijke doelen van het bedrijf zijn. Hierbij kan de vraag worden gesteld: […]

Duurzaamheidsrecht