The international sustainability debate

De internationale duurzaamheidsdiscussie: op weg naar een duurzaam Europa in 2030

Volgens de EU dat belangrijk onderdeel uitmaakt van de UNFCCC, staat de lidstaten op weg naar duurzaamheid echter een aantal uitdagingen staan te wachten. De grootste uitdaging volgens deze nota is de milieuschuld door overmatig gebruik en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, waarmee het vermogen om aan de behoeften van toekomstige generaties te voldoen, in gevaar wordt gebracht. De aanpak van dit probleem lijkt volgens de discussienota simpel: “goed leven binnen de grenzen van onze planeet“. Dat geldt echter niet voor de veranderingen op het gebied van productie en consumptie van materialen, levensmiddelen, energie, mobiliteit en de gebouwde omgeving die nodig zijn om het doel van een duurzame toekomst te verwezenlijken. Daarom zijn in de discussienota ook vier pijlers uitgezet:

1. Van lineaire naar circulaire economie.
Daarbij gaat het om verandering van productie- en consumptiepatronen, waarbij de nadruk ligt op het ontwerp van producten (duurzaamheid, repareerbaarheid, hergebruik en recycleerbaarheid), afvalbeheer (voorkoming, recycling van materiaal, energieterugwinning en voorkomen van storten) en bewustmaking van de consument. In dit kader dienen de ondernemingen bijvoorbeeld mogelijk te maken dat hernieuwbare grondstoffen en industriële bijproducten worden omgezet in bio gebaseerde producten, zoals brandstoffen, chemische stoffen, composietmaterialen, meubilair en meststoffen. En moeten uiterlijk in 2030 alle kunststof verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht op een economisch levensvatbare wijze recyclebaar zijn. Voor de plastic flessen geldt bijvoorbeeld dat zij vanaf 2025 minstens 25% en vanaf 2030 minimaal 30% gerecycleerde materialen moeten bevatten. En ook de verdere uitvoering van de regels inzake registratie van chemische stoffen (REACH) ligt in de lijn der verwachting.

2. Duurzaamheid van de landbouw- en levensmiddelensector.
De landbouwsector in de EU heeft een reële vooruitgang geboekt wat klimaat en milieu betreft, door de broeikasgasemissies terug te dringen met 20 % en het nitraatgehalte in de rivieren met 17,7 % sinds 1990. Echter, teneinde de economie te moderniseren, milieu te beschermen en de kwaliteit van het voedsel te verteren, moeten de bestaande onevenwichtigheden in de voedsel(productie)keten verder worden verbeterd. Van landbouw en visserij, tot aan de voedsel- en drankindustrie, vervoer, distributie en consumptie. Aangekondigde maatregelen in dit kader zijn bijvoorbeeld: een EU Actieplan tegen voedselverspilling, meer aandacht voor dierenwelzijn, duurzaam gebruik van pesticiden, nuttig gebruik van bioafval en restjes. Naast een vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) na 2020, moet ook worden gewerkt aan meer transparantie binnen de voedselketen zodat de consument een overwogen keuze kan maken.

3. Toekomstbestendige energie, gebouwen en mobiliteit.

Omdat schone energie van cruciaal belang is voor een duurzame toekomst dient de energie in dit kader nog meer duurzaam te worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt om de effecten op het milieu verder te verminderen en de gezondheid van de burgers te beschermen. Zodanig zelfs, dat het de al bindende energiedoelstellingen en hetgeen in het klimaatverdrag van Parijs is overeengekomen overstijgt. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40 % van het energieverbruik, moet ook daarbij meer gebruik van efficiënte en schone elektrische verwarming, van slimmere gebouwen en apparaten en beter isolatiemateriaal, worden gemaakt volledig in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie. En omdat de huidige vervoersector nu al bijna een kwart van de broeikasgasemissies in Europa en daarmee een steeds groter wordende emissievoetafdruk veroorzaakt, moet ook in deze sector op weg naar 2030 voorrang worden geven aan schone en betaalbare alternatieven, emissie loze voertuigen op de wegen in de EU en optimaal gebruik van digitale technologieën om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast moet er meer worden gedaan met het gebruik van gerecycleerd materiaal in voertuigen en de vervoersinfrastructuur om tot een efficiëntere recycling te komen.

4. Sociaal rechtvaardige transitie.

De overgang naar duurzaamheid heeft ook gevolgen voor de werknemers in de betrokken bedrijven, en soms voor hele regio’s. Enerzijds worden door de overgang naar duurzaamheid nieuwe banen geschapen, maar anderzijds zullen traditionele banen verdwijnen of veranderen, onder meer door digitalisering en automatisering, waardoor tijdelijke frictie op de arbeidsmarkt kan ontstaan. Wat de arbeidsmarkt betreft, is het bijvoorbeeld nu nog onzeker wat de effecten van kunstmatige intelligentie zullen zijn. De overgang naar duurzaamheid vergt ook investeringen in doeltreffende en geïntegreerde sociale beschermingsstelsels, inclusief hoogwaardige diensten zoals onderwijs, opleiding, een leven lang leren, kinderopvang, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg en langdurige zorg.

Specifiek ten aanzien van ondernemingen bepaalt de discussienota bijvoorbeeld dat zij een belangrijke rol spelen in deze duurzaamheidsovergang. Daarom dient verantwoord ondernemerschap die kan leiden tot kan leiden tot duurzamere winst en groei, nieuwe marktkansen tot kernonderderdeel van zo veel mogelijk bedrijven worden gemaakt. Daartoe behoort ook het afleggen van rekenschap. Dat kan en moet in de loop der jaren volgens de nota nog veel doeltreffender. Welke maatregelen daaraan ten grondslag zullen liggen, dat houdt Law & More voor uw onderneming verder in de gaten. Overigens biedt het klimaatakkoord van Parijs het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid volgens de EU wel kansen, omdat de EU wereldwijd een voorsprong heeft op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de ontwikkeling van koolstofarme technologie (technologie waarbij weinig of geen CO2 vrijkomt). Wilt u wat de verduurzaming voor uw onderneming op korte of lange termijn betekent? Neem dan contact op met Law & More.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht