De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

In de periode van 31 oktober tot en met 12 november 2021 heeft de 26e Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) plaatsgevonden in Glasgow. Op de agenda stond het verder uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

I: klimaatdoelen

In het Klimaatakkoord van Parijs (2020) hebben 195 Staten en de Europese Unie zich gebonden aan de reductie van uitstootgassen. Het doel is de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C. Dat is 0,5°C hoger dan de huidige stijging. Om hiervoor te zorgen is het van belang dat het gebruik van kool wordt uitgefaseerd, ontbossing wordt ingeperkt, er meer op elektrische auto’s wordt ingezet en ecologisch duurzame investeringen worden aangemoedigd.

Het tweede doel is het aanpassen aan de klimaatverandering om zo communities en natuurlijke leefomgevingen te beschermen. Dit betekent onder meer dat ecosystemen beschermt en herstelt moeten worden, en er stevige infrastructuur gebouwd moet worden om het verlies aan huizen, gemeenschappen en mensenlevens te beperken.

Het derde doel ziet toe op de financiering van de klimaatadaptatie. Om aan de eerste twee doelen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat er voldoende geld beschikbaar is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar internationale financiële instituties, maar ook naar de publieke en private sectoren. Het doel was 100 miljard per jaar in 2020.

Het vierde doel is het versterken van de samenwerking tussen de partijen die de UNFCC hebben ondertekend. Het doel op de COP26 was om het “Paris Rulebook” af te ronden, waardoor het Klimaatakkoord van Parijs operationeel wordt gemaakt. COP26 heeft ook ingezet op het versnellen en verbeteren van de samenwerking tussen overheden, ondernemingen en de maatschappij.

II: resultaat

Het resultaat van de klimaattop in Glasgow is neergelegd in de UN Glasgow Climate Pact. Deze Pact bestaat uit verschillende elementen.

 • “The Global Forest Finance Pledge”: voor het financieren van de bescherming, herstel en duurzaam management van bossen en regenwouden is 12 miljard uitgetrokken tussen 2021 en 2025. Het achterliggende doel is het stoppen van ontbossing niet later dan 2030.
 • “COP26 Congo Basin Joint Donor Statement”: verklaring van een aantal Staten / organisaties met betrekking tot de bescherming en het duurzame management van de Congo Basin forests. Staten erkennen dat het effectief, efficiente en toegankelijke vormen van steun nodig zijn om Staten in deze regio te helpen om ontwikkelingsstrategieen te implementeren om de forests te behouden. De Staten stellen initieel minstens 1,5 miljard ter beschikking voor de regio tussen 2021 en 2025. Nederland heeft de verklaring ondertekend.
 • “IPLC Forest Tenure Joint Donor Statement”: verklaring van een aantal Staten / organisaties met betrekking tot een vergrote steun voor de rechten van inheemse volkeren en communities en “Forest Guardianship”. Partijen erkennen het belang van het Guardianship in het beschermen van tropisch regenwoud en het behouden van vitale ecosystemen. Daarnaast erkennen zij de land en grondstofrechten van inheemse bevolkingen ingevolge het van toepassing zijnde nationale recht, de UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples en andere instrumenten van het internationale recht. Partijen stellen 1.7 miljard ter beschikking voor de periode 2021-2025. Nederland heeft de verklaring ondertekend.
 • “MDB Joint Nature Statement”: verklaring bij de multilaterale ontwikkelingsbanken met betrekking tot natuur, de mens en de planeet (Nature, People and Planet).
 • “Agricultural commodity companies corporate statement of purpose”: een ondertekende verklaring door verschillende CAOs, die zich namens hun onderneming committeren aan de klimaatdoelen. In de comments wordt door hen aangegeven waarom zij getekend hebben en hoe ze verwachten progressie te maken.
 • “Forests, Agriculture and Commodity Trade”: een “Roadmap for Action” in de vorm van een gezamenlijke verklaring van een aantal Staten (oftewel: “Joint Statement”). Het doel is het promoten van duurzame ontwikkeling en duurzame handel van agrarische commoditeiten enerzijds en het beschermen en managen van essentiele ecosystemen anderzijds. De Staten hebben een routekaart uitgezet met betrekking tot vier essentiele ondewerpen: (a) handel en marktontwikkeling; (b) ondersteuning van kleine boeren; (c) achterhaalbaarheid en transparantie en (d) research, development en innovatie. Staten commiteren zich aan het behouden van een open en inclusieve dialoog op basis van respect voor nationale belangen, omstandigheden en capaciteit. Daarbij verbinden zij zich samen te werken om ervaringen uit te wisselen, het vinden van gemeenschappelijke basis, het supporten van implemeentatie en aanmoedigen van verdere ontwikkelingen in het kader van de door Staten gedeelde ambities.
 • “COP26 World Leaders Summit-Statement on the Breakthrough Agenda: Staten hebben afgesproken om de ontwikkeling en het gebruik van schone technologieën en duurzame oplossingen te versnellen. Deze oplossingen en technologieen dienen betaalbaar en toegankelijk te zijn voor een ieder.
 • “Political Declaration on the Just Energy Transition in South Africa”: Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie hebben deze politieke verklaring ondertekend.
 • “Green Grids Initiative” – “One Sun Declaration”: verklaring van enkele Staten dat het gebruik van zonne-energie, windenergie en waterenergie essentieel en voldoende is voor de ontwikkeling van schone energie op aarde.
 • “MDB Joint climate Statement”: verklaring van multilaterale ontwikkelingsbanken omtrent hun rol in de adaptatie aan de klimaatverandering.
 • “Mission Innovation-Breakthrough Energy Collaboration Agreement”: samenwerking van MI en BE (privaat) met de Europese Commissie, Europese Investeringsbank, U.S. Department of Energy en Engeland (publiek).
 • “Statement on international public support for the clean energy transition”: verklaring van enkele Staten omtrent de transitie naar schone energie. Partijen confirmeren onder meer het “do not significant harm” principe, zoals neergelegd in de klimaatdoelen van de Paris Agreement. Nederland heeft de verklaring ondertekend.
 • “Global Coal to Clean Power Transition Statement”: een verklaring van enkele Staten waarin gesteld wordt dat energie in de vorm van kool de grootste oorzaak is van de opwarming van de aarde. Staten erkennen dat het opschalen en versnellen van de energietransitie urgent is. Partijen commiteren zich aan een versnelde en betere energietransitie. Nederland heeft de verklaring ondertekend.
 • “Focus of Energy Transition Council (ETC): ETC zet haar doel uiteen om schone energie de meest betaalbare en betrouwbare optie te maken voor Staten, om zo de energietransitie te versnellen op een manier waarbij schone energie beschikbaar komt voor een ieder.
 • “Supporting the conditions for a Just transition internationally”: Staten onderstrepen het belang van begeleiding van werknemers waarvan hun baan veranderd door de energietransitie, het helpenen promoten van de sociale dialoog en stakeholder manangement en een economische strategie voor een net zero future. Nederland heeft deze verklaring ondertekend.
 • “Breakthrough Agenda – Launching an Annual Global Checkpoint Process in 2022: de “Breakthrough Agenda” commiteert Staten samen te werken om schone technologieen en duurzame, betrouwbare, betaalbare oplossingen te realiseren voor elke uitstotende wereldwijde sector voor 2030.
 • “International Aviation Climate Ambition Coalition”: Staten erkennen de grote bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatverandering vanwege de C02 uitstoot. Staten erkennen de noodzaak voor het onwikkelen van innovatieve en duurzame technologieen.
 • “Adaptation Research Alliance (ARA) – Joint Statement on Launch: verklaring van 100 organisaties vanuit over de hele wereld om een coalitie te vormen om bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Bovenstaande documenten vormen een flinke lijst aan resultaat. De verklaringen van Staten binden hen in principe niet. Samenvattend zijn de “breakthrough” documenten van belang. Staten verklaren zich bereid zich in te zetten voor een versnelling en verbetering van de energietransitie. (Enkele) Staten commiteren zich om samen te werken om schone technologieen en duurzame, betrouwbare, betaalbare oplossingen te realiseren voor elke uitstotende wereldwijde sector voor 2030.

Bent u op zoek naar juridisch advies met betrekking tot duurzaamheidsrecht? Richt u dan tot de in duurzaamheid gespecialiseerde advocaten van Law & More.

Duurzaamheidsrecht