Environmental Law

Milieurecht

Als onderneming kunt u met milieurecht in aanraking komen als u te maken heeft met het uitstoten van gassen, het afvoeren van afvalstoffen of verontreiniging van water. De overheid tracht met behulp van milieuwetgeving, vastgelegd in bijvoorbeeld Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in 2021 de Omgevingswet, de verontreiniging tegen te gaan en de kwaliteit van de bodem, lucht en water te beschermen. Overigens ligt de nadruk thans niet enkel meer op de ‘klassieke’ milieuzorg met vaak goed zichtbare problemen, maar gaat het ook om de meer geïntegreerde transities naar een duurzame samenleving. Dat wil zeggen dat de wettelijke kaders en de handhaving daarvan door de overheid ook steeds meer gaan zien op interne systeemveranderingen, ook ten aanzien van ondernemingen.

In de toekomst gaan in het kader van een duurzame samenleving onder andere de volgende strategische kernopgaven een belangrijke rol gaan spelen in het milieubeleid, namelijk:

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Een onderdeel daarvan is de vormgeving van het recht, oftewel het formuleren van beleid waarin belasting van de menselijke activiteiten op de natuur en milieu wordt verdisconteerd. Met andere woorden, er valt in de toekomst nog diverse wet- en regelgeving op het gebied van milieurecht te verwachten.

Welke milieuwetten op uw onderneming op dit moment van toepassing zijn en derhalve de vraag of u te maken krijgt met de inspectiedienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) die de ondernemingen op misstanden en het overtreden van de huidige milieuwetten controleert en inspecteert, is afhankelijk van de mate waarin uw onderneming het milieu belast en derhalve het type waaronder uw onderneming valt. In Nederland worden in dat kader drie categorieën ondernemingen onderscheiden:

Voor de ondernemingen die vallen onder categorie B geldt bijvoorbeeld dat zij een melding Activiteitenbesluit dienen te doen. De melding kan het toepassen van verontreinigde grond, het afgeven van afvalstoffen, het transporteren van afvalstoffen of een ongewoon voorval betreffen. Onder de volgende omstandigheden dient er ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te worden aangevraagd:

Wanneer voor een bepaalde activiteit een OBM wordt aangevraagd, dan zal de bevoegde instantie, meestal de gemeente, de betreffende activiteit toetsen voordat de onderneming daarmee start. Daarop volgt een toestemming of een weigering.

Als het gaat om ondernemingen binnen categorie C, geldt voor deze ondernemingen dat zij voor hun bedrijfsactiviteiten in ieder geval een milieuvergunning dienen aan te vragen. Zonder een dergelijke omgevingsvergunning is het namelijk verboden om een inrichting of mijnbouwwerk op te richten, (de werking daarvan) te veranderen of in werking te hebben. Voordat de milieuvergunning wordt verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van milieurecht en kunnen samen met u bepalen onder welke categorie u valt en derhalve of u een milieuvergunning dient aan te vragen dan wel een melding Activiteitenbesluit dient te doen. Daarnaast houden onze specialiste de juridische ontwikkelingen op het gebied van milieurecht voor u in de gaten, zodat uw onderneming ook up to date blijft!

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht