Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake

Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake EU Taxonomie

Al eerder schreven wij over de Taxonomieverordening. De Taxonomieverordening zet onder meer uiteen wanneer investeringen als ecologisch duurzaam kwalificeren. De Taxonomieverordening vormt samen met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de Duurzaamheidsbenchmark-verordening het Europees “Sustainable Finance” wetgevingspakket. Sinds januari 2022 buigt de deskundigengroep duurzame financiering van de Europese Raad (de “TEG”) zich over een aanvulling op de Taxonomieverordening: de stroomlijning van duurzame energieactiviteiten zoals gas en nucleaire energie.

Vier eisen voor ecologisch duurzame activiteiten

De Taxonomieveordening stelt vier eisen aan ecologisch duurzame activiteiten. Artikel 3 somt op dat de activiteiten (i) substantieel moeten bijdragen aan een of meer van de zes milieudoelstellingen van Artikel 9 Taxonomie; (ii) geen ernstig afbreuk mogen doen aan deze zes milieudoelstellingen, (iii) overeenstemmen met het minimum sociale rechten en (iv) voldoen aan de door de Europese Commissie vastgestelde technische screeningscriteria.

Transparantie over energiebronnen

De diversiteit van energiebronnen die Europese lidstaten gebruiken is groot. Waar onder meer Polen nog gebruikt maakt van steenkool, wil Nederland van het gas af, Duitsland er aan en richt Frankrijk zich op kernenergie. Dit is slechts een greep uit de verschillende energieposities van lidstaten. Om het doel van de Taxonomie te bewerkstelligen, het bieden van een helder kader voor ecologisch duurzame investeringen, buigt de TEG zich over hoe om te gaan met deze Europese energiemix.

In dat kader heeft de Europese Commissie de TEG geraadpleegd. De TEG geeft wetenschappelijk advies over de technologische vooruitgang en de transitieproblematiek van de lidstaten. De Commissie stelt dat een duidelijk en afgebakend kader voor energiebronnen bijdraagt aan het verminderen van deze transitieproblematiek en bijdraagt aan de klimaatdoelen. De redenatie is dat energiebronnen naar mate van klimaatneutraliteit moeten worden ingedeeld, zodat uitgevers van ecologisch duurzame financiële producten en financiële diensten investeerders moeten informeren over welke energiebronnen bij de investering betrokken zijn. Het doel is vooralsnog niet niet-klimaat neutrale energiebronnen zoals koolstof te verbieden, maar het mogelijk maken van een weloverwogen investeringsbeslissing. De hoop is dat transparantie over of , investeringen gas- of nucleaire activiteiten omvatten, de uitfasering van schadelijkere energiebronnen zoals steenkool versnellen. De Europese Unie mikt op een evolutie naar een groenere energiemix.

Uitbreiding – gas en kernenergie “groen” onder voorwaarden

De Europese Commissie wil Europese gas- en kerncentrales aanmerken als duurzaam en daarmee toevoegen aan de Taxonomieverordening. Dit is omstreden, omdat dit groene label voor gas en kernenergie in 2021 juist uit de Taxonomie is gehouden. De Commissie heeft hiertoe de gedelegeerde taxonomiehandeling inzake openbaarmaking gewijzigd.

De gedelegeerde handeling klimaat bevat voorwaarden ingevolge Artikel 10 lid 2 Taxonomieverordening, waarbij nucleaire en gasactiviteiten als overgangsactiviteiten kunnen worden toegevoegd aan activiteiten die onder de eerste gedelegeerde handeling vallen. Deze voorwaarden houden in dat de kernergie- en gasactiviteiten (i) bijdragen aan de energietransitie tot klimaatneutraliteit; (ii) (a) dat in het geval van kernergie de bron voldoet aan de nucleaire en milieuveiligheidseisen of (b) dat het gebruik van gas bijdraagt aan de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en de uitfasering van steenkool. Deze standaarden blijven aan de ontwikkeling van technische kennis gebonden en daarmee aan verandering onderhevig.

Heeft u vragen over duurzaam investeren? Neem dan contact op met Law & More. De advocaten duurzaamheidsrecht staan u graag bij met advies en antwoord op uw vragen.

Duurzaamheidsrecht