Openbaarmaking van MVO informatie

Openbaarmaking van MVO informatie: een uitbreiding van de Richtlijn met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Eind april van dit jaar maakte de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’) haar voornemen bekend om de Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie (de Non-financial Reporting Directive, hierna: ‘NFRD’) uit te breiden. In de toekomst dient ook rekening te worden gehouden met de bekendmaking omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: ‘MVO’). Dit voornemen vloeit voort uit de Europese Green Deal om met nieuwe wet- en regelgeving bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. De vervangende Richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: ‘CSRD’) wordt verwacht medio 2022 te verschijnen, waarna deze door de lidstaten voor het eind van dat jaar geïmplementeerd moet zijn. Naar verwachting moeten ondernemingen aan de nieuwe verplichtingen voldoen vanaf de start van het kalenderjaar 2024, waardoor deze al relevant zullen zijn voor de verslaggeving van het financiële jaar 2023. Deze strakke tijdlijn voor het totstandkomen van de CSRD doet niet af aan de omvang van de voorgestelde wijzigingen. In dit artikel leggen wij uit wat van deze nieuwe Richtlijn verwacht kan worden.

Inhoudelijke uitbreiding van verslaggeving

Met een uitbreiding van de toepassing van de NFRD naar MVO verslaggeving wordt de mate van openbaarmaking uiteraard uitgebreid. De ondernemingen moeten in plaats van over niet-financiële informatie rapporteren over duurzaamheidsinformatie. Dit houdt in dat ondernemingen zich bezig houden met duurzaamheidsverslaggeving en -kwesties. Hierbij valt te denken aan de ‘duurzaamheidsfactoren’ zoals blijkende uit de Verordening voor informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (Verordening (EU) 2019/2088). Dit zijn “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. Daarnaast moet onder de CSRD ook aandacht worden besteed aan governance aspecten zoals diversiteit.

Bij deze MVO verslaggeving moet dubbele materialiteit worden meegenomen. Dit wil zeggen dat ondernemingen niet langer alleen over de impact van duurzaamheidsfactoren binnen de onderneming zelf rapporteren, maar ook over de impact buiten de onderneming op de samenleving en het milieu. Daarnaast beperkt deze verslaggeving zich niet slechts tot behaalde resultaten in een financieel jaar, maar dient een onderneming meer vooruit te kijken met lange termijn doelstellingen en de progressie daarvan. Ondernemingen dienen bovendien onder andere hun strategie te onderschrijven met betrekking tot de risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid, de klimaatdoelen en de bij de onderneming betrokken stakeholders. Ook moet informatie verschaft worden over immateriële zaken zoals sociaal kapitaal. Daarenboven ontwikkelt de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een verplichte standaard voor deze verslaggeving.

Ruimer toepassingsbereik

Naast de uitbreiding van de inhoudelijke verslaggevingsverplichtingen moeten ook meer ondernemingen dan met de oorspronkelijke NFRD rekening gaan houden met MVO verslaggeving. Het huidige toepassingsbereik van de NFRD beslaat enkel de grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers. De nieuwe Richtlijn komt te gelden voor alle beursgenoteerde ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen, en voor grote ondernemingen waar minimaal twee van de volgende criteria op van toepassing zijn:

  • meer dan 250 werknemers;
  • meer dan €40 miljoen aan netto-omzet;
  • meer dan €20 miljoen op de balans.

Kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen krijgen drie extra jaren om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. Ook moedervennootschappen van grote groepsvennootschappen vallen onder deze verplichtingen. Deze uitbreiding van het toepassingsbereik zorgt dat meer dan vier keer zoveel ondernemingen gebonden zijn aan de verplichtingen uit de Richtlijn. Voor dochtervennootschappen geldt een uitzondering indien het geconsolideerde verslag van het bestuur van de moedermaatschappij wordt gepubliceerd onder expliciete vermelding van de dochtervrijstelling in het eigen bestuursverslag van de dochtervennootschap.

Verantwoordelijkheden voor het management

De informatie van het MVO rapport moet worden opgenomen in het management rapport in plaats van in een apart rapport. Dit houdt in dat de MVO verslaggeving tegelijkertijd wordt gepubliceerd met de financiële verslaggeving wat het bestuur en de raad van commissarissen ook voor deze verslaggeving verantwoordelijk maakt. Dit zorgt voor een integratie tussen de financiële en MVO verslaggeving. De MVO verslaggeving wordt toegankelijker voor het publiek, omdat deze machine-leesbaar moet worden aangeleverd en ook beschikbaar worden in de toekomstige European Single Access Point (ESAP).

Verplichte assurance

Om te voorkomen dat bedrijven in hun rapportage zich groener presenteren dan dat de feitelijke situatie daadwerkelijk is (greenwashing), is het van belang dat de informatie gecontroleerd wordt. De huidige richtlijn wijst op het meenemen van de MVO verslaggeving in de reguliere accountancy (zoals voorgeschreven door de Audit Richtlijn (2006/34/EG). De accountant dient te beoordelen op materiële onjuistheden op basis van de toepasselijke verslaggevingsstandaard (limited assurance). Hierbij moet ook de overeenstemming met de Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) worden meegenomen. Deze assurantieverplichting kan in de loop der tijd worden uitgebreid naar meer inhoudelijke controles en procedures daarvoor (reasonable assurance). Tot slot is het onder de nieuwe richtlijn ook mogelijk om een onafhankelijke assurance service provider een beoordeling te laten geven wat de onafhankelijkheid van de assurantie van de verslaggeving ten goede kan komen.

De toekomstige CSRD laat zien dat MVO niet langer gezien kan worden als een financieel risico of als onderdeel van de reputatie. Het vormt een belangrijke en brede verantwoordelijkheid voor nagenoeg elke onderneming. MVO verslaggeving is niet langer optioneel, maar een volwaardig onderdeel van de niet-financiële verslaggeving waarvoor het management ook verantwoordelijkheid draagt. Met gecontroleerde en toegankelijke informatie, in overeenstemming met de Richtlijn, kan een breed scala aan ondernemingen inzicht geven in hun inzet met betrekking tot MVO, zowel binnen de onderneming zelf als daarbuiten. Heb je nog vragen over de CSRD en de impact daarvan op jouw onderneming? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van MVO en helpen je graag verder!

Duurzaamheidsrecht